Έρευνα & Ανάλυση

Η εταιρεία παρέχει ανεξάρτητη, διορατική και καθοριστική ποιοτική οικονομική ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα τόσο των στελεχών της όσο και των προϊόντων της. Πάγια επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία επενδυτικών ιδεών με προστιθέμενη αξία για την πελατειακή της βάση και μία καθαρή άποψη για την αγορά που θα εμπεριέχει επενδυτικές γνώμες και προοπτικές, πέραν του προφανούς.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Ανακοίνωση Ανάκλησης Έκτασης Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «απορροφώσα») γνωστοποιεί ότι στις 22.08.2019 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνέχεια της από 31.05.2019 απόφασής του περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής η «απορροφώμενη») από την Εταιρεία (εφεξής από κοινού οι «συγχωνευόμενες εταιρείες»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, N. 4548/2018, Ν. 4172/2013 και Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, την τροποποίηση – διευκρίνιση των όρων του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης που υπεγράφη την 28.06.2019 μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τον ορισμό της 30.06.2019 ως νέας ημερομηνίας μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανάκληση της από 28.06.2019 πρόσκλησης για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 28.08.2019 καθ’ όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου, ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για την 28.08.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επανέλθει με νεότερη πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την ίδια ως άνω από 22.08.2019 απόφασή του επιβεβαίωσε τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως εμπειρογνώμονα για τους σκοπούς εξέτασης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και σύνταξης σχετικής έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019
Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω, καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει, τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως, των κατά το νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ