Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Πολιτική Απορρήτου

«Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ»

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η Euroxx δύναται να προβαίνει σε διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει σε Τρίτα Μέρη στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων ή/ και κανονιστικών υποχρεώσεών της, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της. Ειδικότερα, η Euroxx δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδεικτικά, προς:

  • τρίτα συνεργαζόμενα με αυτήν μέρη, για τη διευκόλυνση/πραγματοποίηση επενδυτικών συναλλαγών (λ.χ. συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι, διαμεσολαβητές κ.ο.κ.),
  • συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες παρέχουν στην Euroxx σχετικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικές εταιρείες, κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες αυτές δεσμεύονται συμβατικά με την Euroxx και διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • δημόσιες αρχές και άλλες ανεξάρτητες αρχές (λ.χ. Αστυνομικά τμήματα, Εισαγγελικές αρχές, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ.)

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η Euroxx οφείλει να ελέγχει εάν:

  • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
  • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Εταιρεία δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ