Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Κίνδυνος Αγοράς

Τα κύρια συστήματα, οι μέθοδοι, και διαδικασίες του τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων διασφαλίζουν ότι οι πιθανοί κίνδυνοι, αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα καθεστώς διαφάνειας και ακρίβειας. Για την ανάγκη της απομάκρυνσης του κινδύνου της αγοράς από τις συναλλαγές, η εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία τους αντίστοιχους ελέγχους:

  • Εφαρμογή και διατήρηση των απαραίτητων μεθόδων, πολιτικών και τακτικών, εσωτερικών ελέγχων και διαδικασιών, σχεδιασμένων για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των λαθών που πιθανά προκύπτουν.
  • Εγκαθίδρυση ενός εσωτερικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για τη μέτρηση και τη διαχείριση όλων των παραμέτρων των κινδύνων. Τέτοιες παράμετροι περιλαμβάνουν πιστωτικό κίνδυνο, όπως έκθεση συμβαλλόμενου και αντισυμβαλλόμενου σε δανεισμό, επιχειρηματικό κίνδυνο όπως διακύμανση επιτοκίων, συναλλαγματικές ισοτιμίες, έκθεση σε μετοχικούς τίτλους και εμπορεύματα, εταιρικό κίνδυνο όπως μεταβλητότητα όγκων, περιθώρια και κόστη.
  • Εντοπισμός των λειτουργικών κινδύνων οι οποίοι μπορεί να εμφανίζονται σε καθημερινή βάση στις διαδικασίες της εταιρείας.
  • Περιορισμοί των θέσεων που έχουν προσδιοριστεί για όλους τους πελάτες και είναι σύμφωνοι με την εποπτεία και τους ελέγχους που διεξάγονται, χρησιμοποιώντας ευαίσθητους παράγοντες για τις συναλλαγές των παραγώγων.
  • Διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων σε ένα σωστά και υπεύθυνα σχεδιασμένο χώρο.
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ