Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Μακροπρόθεσμη Πίστωση

Παροχή Πίστωσης
Σκοπός της παροχής πίστωσης είναι αποκλειστικά και μόνο η αγορά μετοχών. Ο πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λάβει μετρητά από λογαριασμό πίστωσης. Απαγορεύεται επίσης, η χρήση λογαριασμού πίστωσης για Δημόσια Εγγραφή (ΔΕ) ή συμμετοχή σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).
Το μέγιστο όριο πίστωσης κατόπιν συνδέσεως με το Σταθμισμένο Χαρτοφυλάκιο (ΣΧ) του πελάτη, στάθμιση η οποία καθορίζεται από την εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό του €1.000.000,00. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί κατά περίπτωση μία αγορά ή υπόλοιπο ορίου, παρά το γεγονός ότι έχει εγκρίνει το όριο. Σε περίπτωση που η πίστωση του πελάτη ξεπεράσει το ανώτατο όριο του €1.000.000,00 ή το ανώτατο κατά περίπτωση εγκεκριμένο από την εταιρία όριο, τότε η επιστροφή στο όριο πρέπει να γίνεται άμεσα, ήτοι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας
Οι αξίες που μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας (ΧΑΣ) είναι οι εξής:

  • Μετοχές που διαπραγματεύονται στο ΧΑ ή σε άλλη οργανωμένη Ευρωπαϊκή αγορά
  • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου / Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ/ΕΓΕΔ) που διαπραγματεύονται στην Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Άυλων Τίτλων (ΗΔΑΤ)  
  • Άλλες κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ (του ν. 4099/2012) και μερίδια ΑΚΕΣ (του ν. 2992/2002) που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

Η εταιρεία διασφαλίζει επαρκή βαθμό διαφοροποίησης του ΧΑΣ με γνώμονα τη διασπορά κινδύνου μεταξύ των στοιχείων αυτού. Το ΧΑΣ πρέπει να απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον τριών εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαμβάνεται σε αυτό δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% της τρέχουσας αξίας αυτού. Όταν στο ΧΑΣ περιλαμβάνονται μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ και μερίδια ΑΚΕΣ, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 60%. Οι μετοχές του ΧΑΣ δεν πρέπει να τελούν υπό επιτήρηση, υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ως προς τη διαπραγμάτευσή τους. Τα δικαιώματα για συμμετοχή σε ΑΜΚ δε συμμετέχουν στο ΧΑΣ. Η εταιρεία αποφασίζει αποκλειστικά για το ποιες μετοχές θα περιλαμβάνονται στο ΧΑΣ του πελάτη, καθώς και το Ποσοστό Στάθμισής (ΠΣ) τους σε αυτό. Τα μερίσματα δε μπορούν να δεσμευτούν και να αποτελέσουν στοιχείο του ΧΑΣ, μπορούν όμως, με εξουσιοδότηση του πελάτη, να ενισχύσουν το Περιθώριο Ασφαλείας (ΠΑ). Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του καταλόγου αποδεκτών αξιών του ΧΑΣ ή αν αλλάξουν τα ΠΣ των μετοχών του καταλόγου, ο πελάτης πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα ή μέχρι τη προθεσμία που θα του δώσει η εταιρία. Οι αλλαγές αυτές γνωστοποιούνται έγκαιρα στον πελάτη.

Η δέσμευση μετοχών στο ΧΑΣ πρέπει να γίνει με εντολή του πελάτη. Ότι αγορά μετοχών πραγματοποιεί ο πελάτης με χρήση της παροχής πίστωσης μπαίνει στο ΧΑΣ, υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων του ΧΑΣ εάν δε δημιουργείται έλλειμμα και υπό την προϋπόθεση ότι δεσμεύονται πρώτα τα νέα στοιχεία πριν αποδεσμευτούν τα παλαιά.

Αποτίμηση
Η αποτίμηση του ΧΑΣ γίνεται μετά το κλείσιμο της τρέχουσας συνεδρίασης, χρησιμοποιώντας τις τιμές κλεισίματος της προηγούμενης χρηματιστηριακής ημέρας. Εάν έχει γίνει αγορά μετοχών την ίδια ημέρα για την αποτίμησή τους χρησιμοποιείται το κλείσιμο της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Σε περίπτωση που προκύψει πλεόνασμα περιθωρίου, ο πελάτης εάν επιθυμεί μπορεί να προβεί σε αγορά νέων μετοχών, ανάλογο με το ποσό του πλεονάσματος περιθωρίου, χωρίς ποτέ να ξεπερνά το ποσό του ορίου που του έχει εγκριθεί.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ