Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους ικανούς να ανατρέψουν τα σχέδια και τις μελλοντικές επιθυμίες των επενδυτών. Η επαγγελματική διαχείριση της εταιρείας στοχεύει στην εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών με ταυτόχρονη άμβλυνση του βαθμού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσα από σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και αυτονομημένες διαδικασίες που προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της διαπραγματεύσεις περιθωρίου και παραγώγων. Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία ακολουθεί τις εξής αρχές:

  • Δημιουργία ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος πιστωτικού κινδύνου
  • Λειτουργία κάτω από ασφαλείς διαδικασίες
  • Διατήρησης της κατάλληλης γραμμής πίστωσης μέσα από τις διαδικασίες μέτρησης και εποπτείας, και
  • Διασφάλιση επαρκών ελέγχων πάνω στο θέμα του πιστωτικού κινδύνου.
  • Αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε συνδυασμό με ασφαλείς πρακτικές, συνδεδεμένες με την ποιότητα του ενεργητικού, την επάρκεια του αποθεματικού, τις προβλέψεις και τη γνωστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου.

Για την επιτυχημένη διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από τη διαπραγμάτευση περιθωρίου, η αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων γίνεται σε καθημερινή βάση και οι ειδοποιήσεις περιθωρίου εκκαθαρίζονται μέσα στο χρονικό πλαίσιο τριών ημερών, σύμφωνα με τον νόμο ν.2843/2000. Η διαπραγμάτευση γίνεται από την εταιρεία με τη συνεργασία της τράπεζας Eurobank.

Επιπρόσθετα, οι πελάτες που δραστηριοποιούνται σε παράγωγα προϊόντα, θα πρέπει να διαθέτουν κεφάλαιο 30% πλέον του περιθωρίου που απαιτείται από το ΧΑ για όλες τις συναλλαγές παραγώγων.

  • Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει:
  • Την προετοιμασία μιας συγκεκριμένης διοικητικής γραμμής και των επιμέρους τμηματικών πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της απαραίτητης αξιολόγησης κινδύνων, σε συνεργασία με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Τη διασφάλιση της απαραίτητης γνώσης για όλο το προσωπικό της Εταιρείας και την ετοιμότητα τους να εφαρμόσουν τις ανάλογες πρακτικές, και
  • Αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με σκοπό την προληπτική διαχείριση κινδύνων.
© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ