Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Πολιτική Απορρήτου

«Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ»

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τρόπος συλλογής

Η Εuroxx, στο πλαίσιο των υπηρεσιών και λειτουργιών της, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της, καθώς και των επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Ειδικότερα δύναται να συλλέγει τα ακόλουθα:

A. Δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Euroxx.

1. Στο πλαίσιο προσυμβατικής και συμβατικής σχέσης μεταξύ Euroxx και πελάτη.

(α) Ποια δεδομένα συλλέγονται:

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας, τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μας με τους πελάτες μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

i. Στοιχεία ταυτοποίησης:
Επώνυμο, Όνομα, Ονοματεπώνυμο Συζύγου και Πατρός, Ημ. Γέννησης, Εθνικότητα, Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου, Ημερομηνία και Εκδούσα Αρχή, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ, Χώρα Φορολογικής Κατοικίας, Α.Μ.Κ.Α. κ.ά.

ii. Στοιχεία επικοινωνίας:
Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ. και Περιφέρεια/Χώρα, Τηλέφωνο Κατοικίας και Εργασίας, Αρ. Κινητού Τηλεφώνου, Fax και E-mail.

iii. Στοιχεία επαγγελματικής κατάστασης:
Επάγγελμα, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ. και Περιφέρεια/Χώρα.

iv. Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών:
Τράπεζα, ΙΒΑΝ, αρ. τραπεζικού λογαριασμού.

v. Αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης των προς επένδυση κεφαλαίων:
εκκαθαριστικά σημειώματα, συμβόλαια πώλησης περιουσιακών στοιχείων, έγγραφα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέσω κληρονομιάς ή διαθήκης, αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών κ.ά.

(β) Σκοποί επεξεργασίας-νόμιμη βάση:

Η παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων, έχει ως σκοπό την ταυτοποίηση και την εν γένει επικοινωνία με τον πελάτη κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής όσο και της συμβατικής σχέσης με αυτόν, με σκοπό την εκτέλεση, διαβίβαση εντολών και την εν γένει παροxή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων έχει ως σκοπό την επικοινωνία και την ενημέρωση των πελατών για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Euroxx, στο πλαίσιο της επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων της Euroxx.

Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων των πελατών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Euroxx με τις έννομες υποχρεώσεις της (λ.χ. πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών ή άλλων αρχών ή δικαστηρίων.

2. Στο πλαίσιο αξιολόγησης συμβατότητας ή και καταλληλότητας του πελάτη, καθώς και για τον προσδιορισμό της αγοράς στόχου.

(α) Ποια δεδομένα συλλέγονται:

Τα δεδομένα που χορηγεί ο πελάτης με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι:

i. Προσωπικές Πληροφορίες:
Τύπος Επενδυτή, Οικογενειακή Κατάσταση, Παρούσα Ενασχόληση Παιδιών, Υπηκοότητα, Επίπεδο Σπουδών κ.ά.

ii. Eπενδυτικό Προφίλ:
Επενδυτική Εμπειρία, Εξοικείωση με κατηγορίες Χρηματοπιστωτικών Μέσων και σε ποιο βαθμό, συχνότητα κατάρτισης ετήσιων συναλλαγών και σε ποιο ποσό και τρέχουσα σύνθεση των επενδύσεων του Πελάτη.

iii. Επενδυτικός Στόχος-Προφίλ κινδύνου:
ηλικία, βασική επιδίωξη του Πελάτη με την πραγματοποίηση επενδύσεων, επενδυτικός ορίζοντας των επενδύσεων, ποσοστό διαθέσιμων κεφαλαίων που σκοπεύει να επενδύσει ο πελάτης, ανοχή στον κίνδυνο.

iv. Οικονομικά στοιχεία:
τακτικό ετήσιο εισόδημα, επαγγελματική δραστηριότητα και κατάσταση, κοινά περιουσιακά στοιχεία με συγγενικά πρόσωπα, τρέχουσες και μελλοντικές πηγές εισοδήματος, πηγές εισοδήματος, βασικά περιουσιακά στοιχεία, τακτικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και σταθερές μηνιαίες δαπάνες.

(β) Σκοποί επεξεργασίας-νόμιμη βάση:

Σκοπός επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της επενδυτικής εμπειρίας και γνώσεων του πελάτη, του επενδυτικού προφίλ του πελάτη για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, η αξιολόγηση της συμβατότητας μιας επενδυτικής υπηρεσίας, μιας συγκεκριμένης συναλλαγής ή ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου σε σχέση με τον πελάτη, η αξιολόγηση καταλληλότητας όταν παρέχονται επενδυτικές συμβουλές ή υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθώς και η κατηγοριοποίηση του πελάτη στην αγορά στόχο χρηματοπιστωτικών μέσων επί των οποίων σκοπείται η διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο των κανονιστικών επιταγών περί παρακολούθησης προϊόντων (product governance). Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ Euroxx και πελάτη, καθώς και για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Euroxx.

Β. Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου της Euroxx (www.euroxx.gr)

1. Έγγραφή και χρήση των εφαρμογών “Ζ Trade” και της νεότερης έκδοσης αυτής, “EUROXX ZTRADEPLUS” (Open an Account).

(α) Ποια δεδομένα συλλέγονται:

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές του Ιστοτόπου, και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις εγγραφής, θα σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε ορισμένες πληροφορίες, όπως: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και Κωδικό ΧΑ.

(β) Σκοποί επεξεργασίας-νόμιμη βάση:

Η παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων, έχει ως σκοπό την εγγραφή σας στις ως άνω εφαρμογές, οι οποίες παρέχουν στους χρήστες ορισμένες δυνατότητες όπως: (α) ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών, (β) παροχή ηλεκτρονικής ενημέρωσης, (γ) παροχή ηλεκτρονικών πληροφοριών, όπως ειδικότερα εξειδικεύονται στην «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας Internet Trading». H νόμιμη βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι η εκτέλεση της ως άνω σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη.

2. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

(α) Ποια δεδομένα συλλέγονται:

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα νέα μας, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του Ιστοτόπου στην υπηρεσία «εγγραφή στο newsletter». Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνουμε μόνο τα αναγκαία δεδομένα για τον σκοπό επεξεργασίας, δηλαδή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου σας (email).

(β) Σκοποί επεξεργασίας-νόμιμη βάση:

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter, θα λαμβάνετε ενημερωτικά email σχετικά με τις δραστηριότητες μας, την επικαιρότητα ή και νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, εφόσον για την εγγραφή με δική σας πρωτοβουλία εισάγετε το email σας και εκδηλώνετε την επιθυμία σας να εγγραφείτε στο newsletter. Για λόγους ασφαλείας, η εγγραφή σας ολοκληρώνεται μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε την επιθυμία σας να λαμβάνετε ενημερώσεις μας, μέσω σχετικού επιβεβαιωτικού email που σας αποστέλλουμε. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε την κατάργηση της λήψης newsletter μέσω της επιλογής unsubscribe.

3. Φόρμα Επικοινωνίας.

(α) Ποια δεδομένα συλλέγονται:

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την Εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας, μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος/ερωτήματος, χρησιμοποιώντας τη «Φόρμα Επικοινωνίας» που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.euroxx.gr/gr/contact. Τα δεδομένα που συλλέγονται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της Φόρμας Επικοινωνίας είναι το όνομα και το επώνυμο σας, το email σας και τα σχόλια που επιθυμείτε να μας υποβάλλετε, ενώ εάν επιθυμείτε, μπορείτε να συμπληρώστε και πληροφορίες για το θέμα, για το οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, ώστε να προωθηθεί πιο εύκολα το σχόλιο/ αίτημα σας, στο αρμόδιο τμήμα.

(β) Σκοποί επεξεργασίας-νόμιμη βάση:

Σκοπός επεξεργασίας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση σας και η άμεση διαχείριση τυχόν σχολίων/ αιτημάτων ή παραπόνων σας. Η επεξεργασία στηρίζεται στο έννομο συμφέρον μας να ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματά σας, να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, βελτιώνοντας συνεχώς την παροχή υπηρεσιών μας.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ