Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

Σύνδεσμοι Φορέων

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο «Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX GROUP)» είναι Όμιλος εταιρειών που υποστηρίζουν την οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ο Όμιλος και οι θυγατρικές του λειτουργούν τις οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων, διενεργούν την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, προμηθεύουν με ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής την ελληνική κεφαλαιαγορά και προωθούν την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας στη χώρα μας.

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά ως νομική οντότητα με τη μορφή δημόσιας επιχείρησης στις 29 Μαρτίου του 1996, δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1993 και 1995, αντίστοιχα. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου λειτουργεί από τα τέλη του 2006 σε κοινή πλατφόρμα με το ΧΑ.

 

Το «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει συσταθεί με το ν.δ. 3078/54 και σήμερα ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 61-78 του ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α/11.11.97), - με τον οποίον αναδιαρθρώθηκε το υφιστάμενο βάσει του παραπάνω ν.δ.3078/54 «Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών συναλλαγών», που μετονομάσθηκε σε «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» ( χωρίς όμως να μεταβληθεί ο σκοπός της ύπαρξής του και λειτουργίας του).

Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του «Συνεγγυητικού» είναι προσαρμοσμένη στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 97/9/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 3/3/1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών.

Το «Συνεγγυητικό» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικό, με εξασφαλιστικό χαρακτήρα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία διορίζει και τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Τέλος, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι συνεργαζόμενο μέλος (affilate member) του Διεθνούς Οργανισμού των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. με το ν. 1969/91 και οργανώθηκε με το ν. 2324/1995, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Η Διοίκηση και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαθέτουν, εκ του ευρωπαϊκού και ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, εχέγγυα λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Ο "Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών" είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μέλη του οποίου δύνανται να είναι όλες οι χρηματιστηριακές εταιρίες και τράπεζες, οι οποίες είναι και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόσο στην αγορά αξιών όσο και στην αγορά παραγώγων.

Ο "Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών» ιδρύθηκε το 1988 με 23 ιδρυτικά μέλη και συμπεριέλαβε στους κόλπους του όλους τους χρηματιστές της εποχής εκείνης.

Στόχος και έργο του Συνδέσμου είναι να δρα συμβουλευτικά προς τις αρχές και παράλληλα με τους υπόλοιπους θεσμοθετημένους οργανισμούς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και να μεταφέρει στα Εποπτικά Οργανα της Κεφαλαιαγοράς (ΥΠΕΘΟ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), τις απόψεις και τους προβληματισμούς των ανθρώπων που δρουν στην χρηματιστηριακή αγορά και εφαρμόζουν τα νομοθετήματα και τις αποφάσεις των παραπάνω οργάνων στην πράξη και επομένως έχουν άμεση γνώση των επιπτώσεων αλλά και των προβλημάτων που δημιουργούν.

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ