Διαδικτυακές Συναλλαγές

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της για προσβασιμότητα και άμεση ενημέρωση. Παρέχει έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και του προσωπικού τους χαρτοφυλακίου και την εισαγωγής εντολών σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε με την ονομασία Z-Trade.

Top/Bottom 10 delayed data Powered by Inbroker

MIFID II / MIFIR

Η Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ευρύτερα γνωστή ως Markets in Financial Instruments Directive II,MiFID II και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου γνωστός ως “Markets in Financial Instruments RegulationMiFIR”, με τις εκτελεστικές και τις κατ’ εξουσιοδότηση Πράξεις αυτών (επίπεδο 2) και τις αντίστοιχες εγκυκλίους, οδηγίες και προδιαγραφές (επίπεδο 3) της ESMA, συνθέτουν το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει πλέον την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η MiFID II/MiFIR ενισχύει την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τη MiFID I, ιδίως ως προς το εύρος των χρηματοπιστωτικών μέσων που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας, τη διάρθρωση της αγοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και την προστασία των επενδυτών.

Ν4514 2018 MiFID II

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Ιανουάριος 2018

Γενικοί Όροι Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Πολιτική Αντιπαροχών

Ποιότητα εκτέλεσης εντολών & βέλτιστοι τόποι εκτέλεσης, 2021

Ποιότητα εκτέλεσης εντολών & βέλτιστοι τόποι εκτέλεσης, 2022

Ποιότητα εκτέλεσης εντολών & βέλτιστοι τόποι εκτέλεσης, 2023

© 2015 EUROXX | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
creation by
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας euroxx.gr.

Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Συμφωνώ