Αλέξανδρος Μπίλλης

Αλέξανδρος Μπίλλης

Ακαδημαικοί Τίτλοι – Πιστοποιήσεις
BSc in Business Administration, MSc in Shipping, Trade & Finance
Επαγγελματική Εμπειρία
Πιστοποιημένος Σύμβουλος σε Κινητές Αξίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Β1)
20+ετής εμπειρία στο Χρηματοοικονομικό Κλάδο, Euroxx Finance S.A., Euroxx Securities S.A.